Ministar Kljajić odgovorio sindikatu: “Očekujem da nam zajednički cilj bude poštivanje zakonskih i drugih propisa”

Nakon što su se oglasila dva sindikata iz MUP USK, kontaktirali smo ministra Kljajića, koji nam je kazao kako već određen period postoji komunikacija vezano za prijedloge kolektivnog ugovora, s obzirom da je kazano u jednom od saopštenja da dijalog ne postoji. Kao odgovor na saopćenja, redakciji je dostavio odgovor Sindikatu policijskih službenika, iz kojeg se i vidi ranija komunikacija, odgovor prenosimo u cjelosti:

Poštovani,

Vašim aktom veze dostavili ste prijedlog Kolektivnog ugovora za policijske službenike ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Primijetili smo da ste prihvatili naš ranije dostavljeni materijal u pogledu subjekata na koje će se budući Kolektivni ugovor odnositi, tako što predlažete da predmetom istog budu prava i obaveze policijskih službenika, dok će se na državne službenike i namještenike odnositi federalni i kantonalni propisi koji uređuju ovo pitanje, čime bi smo omogućili Vladi Unsko-sanskog kantona da ispoštuje svoju zakonsku obavezu poduzimanja mjera u cilju osiguranja jedinstva sistema državne službe iz člana 8. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 14/17, 33/18 – Odluka US).

Dostavljeni materijal, u pretežnom dijelu, usaglašen je sa odredbama materijalnog propisa, tj. Zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ , br. 14/06, 5/08, 3/14 i 31/18), u pogledu kriterija dužine radnog iskustva za određivanje godišnjeg odmora, radnog vremena od 40 sati sedmično, korištenja pauze koja ne ulazi u radno vrijeme, već u radni dan, i dr. odredbi. Također, vaš prijedlog o minimalnom broju dana godišnjeg odmora možemo uskladiti sa relevantnim odredbama Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH“ br. 6/16 i 89/18), tako da isti umjesto predloženih 18 iznosi 20 radnih dana.

U odnosu na ostale odredbe ističemo da smo u načelu saglasni sa sadržajem istih, uz određene izuzetke koji se odnose na usklađivanje naknade za vrijeme korištenja bolovanja do 42 dana sa propisima o zdravstvenom osiguranju, jasno definiranje drugih naknada koje pripadaju policijskim službenicima po osnovu noćnog rada, prekovremenog rada, i dr., minuli rad, definiranje člana uže porodice kod ostvarivanja prava na naknadu za slučaj bolesti ili smrti i dr.

Imajući u vidu da se koeficijenti za određivanje plaće, prema članu 95. Zakona o policijskim službenicima propisuju posebnom Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona uz saglasnost Sindikata, stava smo da isti ne trebaju biti predmetom Kolektivnog ugovora jer se ne mogu „ugovarati“.

Nadalje, želimo vas upoznati o tome da namjeravamo prihvatiti vaš prijedlog sadržan u relevantnim odredbama članova 57. do 80., o nadležnostima i ulozi policijskog komesara kod ostvarivanja prava na štrajk, sačinjavanja liste o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, utvrđivanja prava na plaću i naknadu plaće za vrijeme štrajka, obaveza komesara da osigura uvjete za neometan rad Sindikata i druge relevantne nadležnosti.

U pogledu ostalih pitanja ostajemo pri stavovima koje smo iznijeli u našem aktu broj: 05-01-02-12/20 od 26.05.2020. godine, te ponovo naglašavamo da je sloboda ugovaranja prava iz radnog odnosa ograničena obavezom poštivanja radnog zakonodavstva. To znači da se kolektivnim ugovorom ne mogu nametnuti obaveze koje poslodavci nemaju po samom zakonu, kao što se radniku ne mogu utvrditi manja prava od zakonom zagarantovanih.

U tom pravcu, ubijeđeni smo da će predstojeći pregovori o sadržaju Kolektivnog ugovora proteći u duhu visokog stepena osviještenosti o obavezi obostranog poštivanja zakonskih i drugih propisa, budući da je i djelatnost Sindikata u okviru programskih ciljeva, prvenstveno usmjerena na izgradnju pravne i socijalne države, te primjenu zakonske i podzakonske regulative.


Dodaj komentar: [gs-fb-comments]

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe